กว่าจะเป็น...ชมรมแม่บ้าน นทพ.


    เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  พลเอกจำแลง อุชุโกมล ผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  หรือ กรป.กลาง (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. ในปัจจุบัน) ได้มอบหมายให้กองกิจการพลเรือน จัดตั้งชมรมแม่บ้าน กรป.กลางขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ชมรมสมรมุ่งพัฒนา โดยมีคุณธารีทิพย์ อุชุโกมล เป็นประธานชมรมคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่แม่บ้านและเจ้าหน้าที่หญิงของ กรป.กลาง ให้สมกับคำขวัญที่ว่า ร่วมจิต ร่วมคิด ร่วมทำ และมุ่งส่งเสริมแนะนำ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ประสบความเดือดร้อน และหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ  โดยให้ถือว่าข้าราชการและลูกจ้างหญิงของ กรป.กลาง รวมทั้งภรรยาของข้าราชการและลูกจ้าง กรป.กลาง เป็นสมาชิกของชมรม สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปโดยความสมัครใจ เพื่อสมาชิกจะได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆในนามของชมรม และเข้าร่วมสมทบในการดำเนินกิจกรรมให้ประสานสอดคล้องกับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งการจัดตั้งชมรมสมรมุ่งพัฒนาดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญยิ่ง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมบทบาทอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม    ของภรรยาข้าราชการ กรป.กลาง ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๙ คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้าน กรป.กลางและ คณะภริยาข้าราชการ กรป.กลางได้มีมติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อ ชมรมสมรมุ่งพัฒนา เป็น ชมรมแม่บ้าน กรป.กลาง และได้ดำเนินกิจกรรมของชมรมเรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ กรป.กลางได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. ชมรมแม่บ้าน กรป.กลาง จึงเปลี่ยนชื่อตามนามหน่วยเป็น ชมรมแม่บ้าน นทพ.