วัตถุประสงค์

 

๑. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. สนองตอบภารกิจที่สมาคมแม่บ้าน บก.กองทัพไทย มอบหมาย

๓. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของข้าราชการชั้นผู้น้อย ภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

๔. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยโดยไม่เป็นการสร้างภาระ

๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ และ ความสมัครสมานสามัคคี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และความเข้าใจกัน

๖. ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพ