ข้อบังคับของ "ชมรมสมรมุ่งพัฒนา"

ข้อ ๑ ชมรมนี้ชื่อว่า "ชมรมสมรมุ่งพัฒนา"

ข้อ ๒ สำนักงานตั้งอยู่ที่ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาคาร ๖๐๑ สนามเสือป่าว กทม. ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๘๑ ๒๓๑๔ และ ๒๘๒ - ๖๖๘๖


วัตถุประสงค

ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของชมรม มีดังนี้
     ๓.๑ เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคี ในหมู่แม่บ้านและ เจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง ให้สมกับคำขวัญที่ว่า "ร่วมจิต ร่วมคิด ร่วมทำ"
     ๓.๒ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำ และหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเ้จ้าหน้าที่ กรป.กลาง ให้ใช้เวลาว่างในทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว
     ๓.๓ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ กรป.กลาง ที่ประสบความเดือดร้อน
     ๓.๔ เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือกิจกรรมของ กรป.กลาง ที่เป็นประโยชน์ตามโอกาสที่เหมาะสม


ผู้อุปถัมภ์และผู้อุปการะ

ข้อ ๔ โดยมติของที่ประชุมชมรม จะเชิญผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการะคุณ เ็ป็นผู้อุปถัมภ์ หรือผู้อุปการะก็ได้


ประเภทและสภาพของสมาชิก

ข้อ ๕ สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง และภริยาของเ้จ้าหน้าที่ กรป.กลาง

ข้อ ๖ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณแก่ชมรม ที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเป็นสมาชิก


สิทธิของสมาชิก

ข้อ ๗ สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
     ๗.๑ เข้าร่วมชมรมได้ตามความประสงค์
     ๗.๒ เสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม


ความสิ้นสุดสภาพของสมาชิก

ข้อ ๘ สมาชิกภาพของสมาชิก สิ้นสุดเมื่อ
     ๘.๑ ตาย
     ๘.๒ ลาออกจากราชการหรือย้ายออกจาก กรป.กลาง (ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง)
     ๘.๓ สามีออกจากราชการรหือย้ายออกจาก กรป.กลาง (ในกรณีที่เป็นภริยาของเจ้าหน้าที่ กรป.กลาง)


การบริหาร

ข้อ ๙ ในการบริหารงานของชมรม ให้มีกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะกรรมการบริหาร" มีหน้าที่บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของชมรม
     คณะกรรมการบิรหารประกอบด้วย ประธาน ๑ รองประธาน ๔ ปฏิคม ๑ เหรัญญิก ๑ ประธานฝ่ายกิจกรรม ๑ ผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ เลขานุการ ๑ ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ กรรมการ ๗ นอกนั้นเป็นกรรมการกลางตามความเหมาะสม

- ๒ -

ข้อ ๑๐ หน้าที่ของกรรมการ

      ๑๐.๑ หน้าที่ประธานกรรรมการ
           ๑๐.๑.๑ อำนวยการให้กิจกรรมของชมรม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบข้อบังคับ
           ๑๐.๑.๒ ควบคุมและสั่งจ่ายเงิน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ว่าด้วยการเงิน

      ๑๐.๒ รองประธานกรรมการ
           ๑๐.๒.๑ ปฏิบัติการแทนประธานกรรมการ
           ๑๐.๒.๒ เป็นรองประธานตามลำดับอาวุโส ของตำแหน่งในทุกกรณี

      ๑๐.๓ ปฏิคม
           ๑๐.๓.๑ รวบรวมข่าวและกระจายข่าวของชมรมให้สมาชิกทราบ
           ๑๐.๓.๒ ต้อนรับให้ความสะดวกแก่สมาชิก และผู้ที่มาติดต่อกับชมรม


      ๑๐.๔ ประธานฝ่ายกิจกรรม
           เสนอแผนและรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมของชมรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

      ๑๐.๕ เหรัญญิก
           ๑๐.๕.๑ รับผิดชอบการเงิน การบัญชี ของชมรมทุกประเภท ตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงิน และหลักฐานการเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของชมรม
           ๑๐.๕.๒ ดูแลรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของชมรม

      ๑๐.๖ ผู้ช่วยเหรัญญิก
           ๑๐.๖.๑ ปฏิบัิติหน้าที่แทนเหรัญญิก
           ๑๐.๖.๒ ช่วยเหลือเหรัญญิกตามที่ได้รับมอบหมาย

      ๑๐.๗ เลขานุการ
           ๑๐.๗.๑ รับผิดชอบในกิจการทั้งปวง ให้ดำเนินไปตามระเีบียบของชมรม
           ๑๐.๗.๒ จัดระเบียบวาระ และมีหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมกรรมการ
           ๑๐.๗.๓ เก็บรักษาเอกสารของชมรม

      ๑๐.๘ ผู้ช่วยเลขานุการ
           ๑๐.๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ
           ๑๐.๘.๒ ช่วยเหลือเลขานุการตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ ให้ภริยาของผู้อำนวยการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เป็นประธานชมรมโดยตำแหน่ง, ภริยาของรองผู้อำนวยการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เป็นรองประธานคนที่ ๑ และคนที่ ๒ โดยตำแหน่งตามลำดับอาวุโส, ภริยาของเสนาธิการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เป็นรองประธานคนที่ ๓ โดยตำแหน่ง และรองประธานคนที่ ๔ ให้คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง ตามอาวุโส ส่วนกรรมการบริหารตำแหน่งอื่นให้คัดเลือกเอง และให้เชิญสมาชิกมาร่วมเป็นกรรมการกลางตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๒ ให้ประธานชมรมแต่งตั้งเลขานุการและเหรัญญิก จากเจ้าหน้าที่หญิง กรป.กลาง

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการบริหารแต่ละคณะ มีอายุการบริหารงานได้คราวละ ๒ ปี

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของชมรมใช้ตามความเหมาะสม

 

การประชุมและองค์ประชุม

ข้อ ๑๕ ตามปกติให้คณะกรรมการชมรม ประชุมกันเดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๑๖ ในการประชุม ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม


     

 

- ๓ -


การประชุมและองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๑๗ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญตามปกติปีละ ๑ ครั้ง เพื่อรับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นบริหารงาน เมื่อครบวาระ พร้อมทั้งเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีตามข้อบังคับของชมรมด้วย

ข้อ ๑๘ ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกที่เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ กรป.กลาง ไม่ต่ำกว่า ๖ ท่านและเจ้าหน้าที่หญิง กรป.กราง ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ท่าน รวมไม่ต่ำกว่า ๒๖ ท่าน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม


การเงินของชมรม

ข้อ ๑๙ เงินของชมรมให้ฝากไว้ ณ ธนาคารที่มีหลักฐานอันน่าเชื่อถือได้ ในนามของชมรม

ข้อ ๒๐ การถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากธนาคาร ต้องมีลายมือชื่อของประธานชมรม หรือเลขานุการ ฝ่ายหนึ่ง กับเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเหรัญญิก ฝ่ายหนึ่ง รวม ๒ ฝ่าย จึงจะถอนได้


ผู้ตรวจบัญชี

ข้อ ๒๑ ให้ผู้่ตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แต่ละปี ทำการตรวจสอบหลักฐานการเงินและตัวเงินของชมรม

ข้อ ๒๒ รายงานของผู้ตรวจบัญชี ให้เสอนต่อที่ประชุมใหญ่ปีถัดไป


การแก้ไขข้อบังคับ


ข้อ ๒๓ แก้ไขข้อบังคับ กระทำได้โดยอัตโนมัติที่ประชุมเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกที่มาร่วมประชุม


การประชุมและองค์ประชุม

ข้อ ๒๔ (มือที่่ประชุมใหญ่ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า ๙ ใน ๑๐ ในจำนวนสมาชิกที่มาร่วมประชุมมีมติให้เลิกชมรม

ข้อ เมื่อชมรมเลิก ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ทรัพย์สินของชมรมทั้งหมดให้มอบแก่สาธารณะกุศล

 

ข้อบังคับนี้ตราไว้ ณ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 

                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕

 

                           (ลงชื่อ) นางธารีทิพย์ อุชุโกมล
                                 (นางธรีทิพย์ อุชุโกมล)
                                ประธานชมรมสมรมุ่งพัฒนา


   

 

ก่อนหน้า